Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel één
Indien niets anders is overeengekomen gelden de onderstaande verkoopsvoorwaarden tussen enerzijds de klant en anderzijds Kurt Ovaere, Minister Lavensstraat 11 te 8553 Otegem, zaakvoerder van TMKSolutions. De klant erkent deze te kennen en er zich akkoord mee te verklaren.

Artikel twee
Wij behouden ons het recht voor om tijdens de bestelling het concept van onze toestellen te wijzigen, teneinde een beter product te kunnen afleveren. Het niet akkoord gaan met de wijzigingen kan geen reden zijn om de bestelling te weigeren, uitgezonderd de klant kan bewijzen dat de aangebrachte wijzigen het product niet ten goede komen.

Artikel drie
Bestelde goederen dienen binnen de vijftien dagen na kennisgeving van voorradig te zijn, kunnen geleverd of afgehaald worden, zoniet wordt het product vrijgegeven voor verkoop aan anderen. Alle goederen dienen binnen de vijftien dagen na diagnose of herstelling afgehaald te worden, zoniet worden deze onze eigendom, zonder dat de klant enig recht van schadeloosstelling of eigendomsrecht kan laten gelden.

Artikel vier
Alle facturen dienen contant betaald te worden, in baar geld, via betaalkaart of overschrijving op onze bankrekening. Niet-betaalde producten blijven onze eigendom. Bovendien zijn al onze facturen strikt contant betaalbaar op hun vervaldag, behoudens uitdrukkelijk afwijzend beding. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag, zal het bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling door een intrest van 12% per jaar verhoogd worden. Ook een schadevergoeding gelijk aan 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 62,00 € zal bijkomend verschuldigd zijn. In afwijking van artikel 1583 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk bedongen dat de verkochte goederen onze eigendom blijven, totdat volledige betaling is tussengekomen. Tot zolang behoudt de zaakvoerder of zijn aangestelde, zich het recht voor ten allen tijde de goederen terug te halen, dit op kosten van de koper.

Artikel vijf
Software wordt enkel geïnstalleerd in het bijzijn van de klant, die daardoor zijn akkoord heeft het bedoelde pakket ook aan te kopen. Bij iedere bestelling en/of aankoop van software gaan wij er van uit dat de klant voldoende op de hoogte is van de mogelijkheden van het product. Software, met inbegrip van deze, die vooraf op het product zijn geïnstalleerd, alsook alle virus- of spywarebesmettingen, vallen nooit onder onze waarborg. Wij kunnen enkel de door de fabrikant en/of zijn vertegenwoordigers vooropgestelde omruilingsmogelijkheden toepassen. Als de opslag medium beschadigd is kunnen wij enkel het beschadigde medium vervangen, mits teruggave van het beschadigde medium, de kosten hiervoor, indien de fout pas ontdekt wordt acht dagen na levering, zijn integraal ten laste van de klant. Indien de opslag medium door een virus werd besmet, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af. Software wordt niet teruggenomen.

Artikel zes
Waarborg: Onze waarborg is strikt beperkt tot het herstellen of vervangen van de defect verklaarde onderdelen, met uitsluiting van elke eis tot schadevergoeding. De waarborg omvat geen vervoer- of verzendingskosten, noch reis- of verplaatsingskosten. De door ons verleende waarborg is strikt beperkt tot de waarborgmodaliteiten van onze leveranciers, waarvan de koper erkent kennis te hebben. De normale waarborgperiode voor constructiefouten, gebrekkige werking of materiaalgebreken bedraagt exact het aantal maanden vermeld op onze facturen in de kolom W en beginnen uitwerking te hebben vanaf de facturatiedatum. Uitzondering: alle artikelen met een waarde lager dan 20 Euro (BTW inbegrepen) genieten geen enkele waarborg. Herstelling of vervanging geeft geen aanleiding tot verlenging van de waarborgperiode. Bij hardware is enkel een omruiling van een defect mogelijk na voorlegging van onze factuur alsook dient het defect binnen de waarborgtermijn van de fabrikant en/of zijn vertegenwoordigers te vallen, dit behoudens andersluidend schriftelijk beding. Bovendien is het ons toegelaten een evenwaardig product voor te stellen, indien defect product niet meer in de handel is, dit overeenkomstig de fabrikant en/of zijn vertegenwoordigers. Bovendien dient de klant de originele verpakkingen bij te houden, zoniet wordt een omruil geweigerd of zal, een ons inziens, passende schadevergoeding door de klant verschuldigd zijn. De door onze vervangen onderdelen blijven onze eigendom. Zijn van waarborg uitgesloten: onderdelen met snelle slijtage wegens hun aard of normaal gebruik, alle defecten tengevolge van overmatige bevuiling of fysieke schade, defecten die optreden tengevolge van beschadiging (zelfs onbedoeld) door gebruik van onderdelen van derden, van service of wijziging door personen die daartoe niet door de zaakvoerder gemachtigd zijn. De waarborg vervalt indien de goederen tijdens de waarborgperiode aan derden worden toevertrouwd ter controle of herstelling, of indien de door onze geleverde onderdelen vervangen werden door onderdelen die niet van onze firma afkomstig zijn. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor de schade die het gevolg is van fouten in de software; de daaraan verbonden herstel- of vervangingskosten zullen door ons in rekening gebracht worden. Bovendien mag de klant in geen geval enige wijziging, hoe gering ook, aanbrengen aan het geleverde materiaal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming. De waarborgbepalingen zijn slechts van toepassing als de klant zijn verbintenissen in verband met de betaling heeft nageleefd. Wanneer door ons geen defecten worden vastgesteld, worden de kosten van de tests steeds aan de koper aangerekend, zelfs indien deze tests tijdens de normale waarborgperiode worden uitgevoerd. Facturatie ervan zal gebeuren overeenkomstig de op dat ogenblik gangbare tarieven. Verbruiksgoederen zoals inktcartridges, batterijen, papier, media, … genieten geen enkele waarborg. Hardware wordt niet teruggenomen.

Artikel zeven
Overdracht van waarborg tussen klanten onderling is niet mogelijk. De waarborg geldt enkel voor de klant waarvan naam op factuur overeenstemt met de identiteit van de klant.

Artikel acht
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld indien na herstellingen gegevens verloren zijn gegaan, gezien wij ervan uitgaan dat de klant de nodige voorzorgen heeft genomen door middel van back-up, overkopiëren,… Alsook vallen eventuele verliezen en of kostendervingen door technische defecten aan het toestel, fouten in geleverde software of door de klant verkeerd uitgevoerde instructies of programmering, buiten onze verantwoordelijkheid en worden ze derhalve niet vergoed.

Artikel negen
Al onze leveringstermijnen zijn enkel bij benadering opgegeven en deze onvoorziene omstandigheden voorbehouden. Het door ons niet naleven van de afgesproken leveringstermijn kan geen reden zijn om de bestelling te weigeren of te veranderen, alsook kunnen wij niet tussenbeide komen in de eventuele kostenderving.

Artikel tien
De leveringen worden mits betaling op één adres uitgevoerd. Bij levering dient de klant na te gaan als de bestelling volledig en in goede staat geleverd werd. Klachten worden enkel schriftelijk aanvaard binnen een termijn van acht kalenderdagen.

Artikel elf
Alle schade door toedoen van de klant: zoals openen toestel, concept wijzigen, blikseminslag, waterschade, onoordeelkundig gebruik, als ook alle schade ontstaan door gekopieerde software, overmacht, of door andere oorzaken buiten deze normaal aan de kantooromgeving, vallen niet onder de waarborg. Als ook schade zoals elektrocutie, overbelasting op het elektriciteitsnet, persoonlijke verwondingen, en ander in deze sfeer zijn nooit door onze waarborgen gedekt, en kunnen derhalve niet door ons vergoed worden.

Artikel twaalf
Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgisch recht. Bij gebeurlijke betwistingen met betrekking tot deze overeenkomst, bestellingen, herstellingen of factuur zijn enkel de rechtbanken van Kortrijk bevoegd.

Artikel dertien
COPYRIGHT: alle door onze geleverde software, beschrijvingen, cursussen mogen niet gekopieerd, opgeslagen of op enige andere wijze ook openbaar gemaakt worden, zonder onze schriftelijke toestemming.

Artikel veertien
In uitzonderlijke gevallen kan u als klant beschikken over een ruiltoestel, zulks dient vooraf aangevraagd worden. Uiteraard dient u het toestel bij teruggave in de originele verpakking, zonder wijziging aan het concept, ongewijzigde software, schadevrij, virusvrij en onmiddellijk na uitvoering van de herstelling terug te bezorgen. Mogen wij u ook benadrukken dat kopiëren van de geïnstalleerde software een inbreuk is op het auteursrecht. Alle kosten voortvloeiend uit onzorgvuldig omgaan met dit artikel veertien zijn ten laste van de klant.

Artikel vijftien
Herstellingen: Enkel herstellingen aan hardware kunnen onder onze waarborg vallen. Herstellingen aan programma’s, besturingssystemen, kortom software vallen nooit onder onze waarborgbepalingen. Bovendien worden alle herstellingen strikt uitgevoerd en zijn alle toestellen op moment van afhaling volledig hersteld, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Alle betwistingen in verband met herstellingen dienen vermeld te worden binnen maximaal 2 werkdagen na afhaling, na deze periode worden de herstellingen als volledig uitgevoerd aanzien. Verwijdering van virussen, spyware, … genieten geen enkele waarborg van volledige herstelling en kunnen derhalve nooit betwist worden. De klant wordt telefonisch verwittigd als de herstelling uitgevoerd is. Producten die na een periode van negentig (90) dagen na kennisgeving niet afgehaald werden, worden derhalve, zonder verdere verwittiging van de klant, onze eigendom, zonder dat de klant enig recht van schadeloosstelling of eigendomsrecht kan laten gelden.

Artikel zestien
Bij herinstallatie van computersoftware dient de klant te zorgen voor legale software en licenties. Indien de klant deze niet voorhanden heeft en de installatie van de software toch wil laten plaatsvinden, dient de klant de software en/of licenties aan te kopen. Wij installeren NOOIT illegale software en/of licenties. De klant staat vrij om dit zelf te doen, maar draagt dan wel zelf de volledige eindverantwoordelijkheid en eventuele juridische gevolgen van deze daad. Wij kunnen nooit aansprakelijk gesteld of vervolgd worden, door wie dan ook, voor de aanwezigheid van illegale software en/of licenties op computersystemen die ter reparatie aangeboden worden of die zich in onze reparatie- en/of overige lokalen bevinden.

Alzo opgesteld op 1 februari 2013, bijgewerkt op 1 oktober 2015 en op 1 januari 2017 .
Ter inzage gesteld aan al onze klanten.
Kurt Ovaere, Zaakvoerder van TMKSolutions.

HERROEPINGSRECHT VERKOOP OP AFSTAND

 Retourvoorwaarden

Het herroepingsrecht (of verzakingsrecht) uit de wet van 6 april 2010 houdt in dat de consument (particulier) recht heeft op een “afkoelingsperiode” van 14 dagen (na aankoopdatum) van producten op onze website. Binnen deze periode mag de consument (particulier) na aankoop het product terugsturen zonder opgaaf van enige reden.

De consument (particulier) heeft een herroepings- of verzakingsrecht onder volgende voorwaarden:
– U bent een consument (particulier) en het product werd niet op maat vervaardigd voor u.
– De verzegeling van het product, de software of programmatuur werd niet verbroken en de geïnstalleerde software werd niet geactiveerd.
– U brengt TMKSolutions telefonisch, via fax of e-mail op de hoogte van uw wens om beroep te doen op dit recht.
– U bezorgt het product onbeschadigd binnen de 14 dagen na aankoopdatum terug op eigen kosten, compleet in originele verpakking en vergezeld van het aankoopbewijs, uw rekeningnummer en de melding dat het over een retour gaat.
Het complete aankoopbedrag wordt teruggestort binnen de 30 dagen na ontvangst van de goederen. Indien TMKSolutions het product beschadigd ontvangt, zal een waardevermindering van minimum 10% aangerekend worden.